รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับฝากสินค้าและคำนวณค่าฝาก

2. เก็บสินค้า Location เพื่อการค้นหาได้สะดวก

3. เบิกสินค้าตามใบรับฝาก

4. ออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากเป็นรายงวด

5. สอบถามยอดสินค้าคงเหลือของลูกค้าแต่ละราย

โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)

   คุณสมบัติของโปรแกรม
          
เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า หรือวัตถุดิบภายในขององค์กรเอง การทำงานของโปรแกรมจะเป็นทำนองเดียวกับธุรกิจคลังสินค้า/ห้องเย็น แต่ไม่มีการคิดเงินค่ารับฝากสินค้า เริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า การเก็บสินค้าไว้ตาม Location และการเบิกสินค้า การทำงานของโปรแกรมสรุปได้ดังนี้ 
         1. การรับฝากสินค้า  เมื่อมีการรับฝากสินค้า โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก เช่น ใครเป็นผู้ฝาก สินค้าคืออะไร ล๊อตเลขที่เท่าใด วันหมดอายุเมื่อใด จำนวนเท่าใด โดยแยกตามแต่ละแผนก จากนั้นโปรแกรมจะพิมพ์ใบรับฝากให้ เพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากสินค้า
         2. การนำสินค้าวางตามตำแหน่งที่เก็บสินค้า (Location) ในคลัง   เจ้าหน้าที่ของคลัง จะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งการวางสินค้าตามคลังและ Location จากใบรับฝากสินค้า ในข้อแรก หรือการย้ายตำแหน่ง
         3. การเบิกสินค้า เมื่อมีการขอเบิกสินค้า ทางเจ้าหน้าที่คลังสมารถค้นหาสินค้าตามตำแหน่งที่อยู่ (Location) ตามชื่อผู้ฝาก ใบรับฝาก และวันหมดอายุได

    การสอบถามและรายงานต่างๆ
       
  สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการฝากสินค้าของแต่ละแผนก
          สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการนำสินค้าเข้าคลังสินค้า
          สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการเบิกสินค้าของแต่ละแผนก
          สอบถามสินค้าคงเหลือในสต็อก ณ ปัจจุบันโดยเลือกดูตามแต่ละแผนก หรือ แต่ละชนิดของสินค้า

    อื่นๆ
         
 ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน(Password)
          สามารถใช้เป็นระบบ LAN หรือ บน Cloud Server ได้ (OPTION)

   ติดต่อรับคำปรึกษา
   
02-259-7745-6, 086-312-3065  
     
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 
      เพิ่มเพื่อน