โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก (Truck Maintenance Center)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก

2. กำหนดโปรแกรมการซ่อมบำรุงให้รถแต่ละคัน

3. ติดตามการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด

4. มีระบบสต๊อกควบคุมอะไหล่

5. ประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน

โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก (Truck Maintenance Center)


         โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถ (Business Controller)  คือ กำหนดโปรแกรมการซ่อมของรถ เน้นการบำรุงรักษารถ และ ตรวจสภาพอุปกรณ์ฯ  เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หัวเทียน   เป็นโปรแกรมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกหรือรถโดยสารทั่วไป ที่เน้นการบำรุงรักษารถอย่างเป็นระบบ เช่น การกำหนดให้รถเข้ามาตรวจสภาพอุปกรณ์แต่ละชนิดตามโปรแกรมการซ่อมบำรุงและตามกำหนดเวลา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนหัวเทียน ฯลฯ โปรแกรมจะเตือนว่ารถคันใดบ้างที่ถึงกำหนดเข้ามาตรวจเช็คตามกำหนดเวลาหรือเลขไมล์ ในขณะเดียวกันโปรแกรมจะตรวจสอบอุปกรณ์ หรือ อะไหล่ที่จะต้องใช้เพื่อการดูแลการซ่อมบำรุงรถที่จะเข้ามาซ่อมบำรุงนั้นมีเพียงพอในสต๊อกหรือไม่ ถ้าหากไม่พอจะได้สั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม
        คุณสมบัติของโปรแกรมเป็นทำนองเดียวกับโปรแกรมซ่อมบำรุงรถบรรทุก ที่ส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบริหารธุรกิจรถบรรทุก แต่เนื้อหาของโปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกจะมีละเอียดมากกว่า และแยกออกต่างหากจากโปรแกรมระบบบริหารรถบรรทุก เหมาะสำหรับธุรกิจหรือหน่วยงานที่เน้นการซ่อมบำรุงรถบรรทุกหรือรถโดยสารเพียงอย่างเดียว

   คุณสมบัติของโปรแกรม
         
ซ่อมภายใน : โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุง เช่น อาการที่เสีย วิธีแก้ไข อะไหล่ที่ใช้ ราคาค่าอะไหล่ วันที่ส่งซ่อม และวันที่ซ่อมเสร็จ ชื่อผู้ซ่อม ฯลฯ จากนั้น User สามารถพิมพ์“ใบสั่งซ่อม” หรือรายงานเพื่อการตรวจสอบได้ การซ่อมภายในหากมีการใช้อะไหล่ โปรแกรมจะตัดสต็อกให้โดยอัตโนมัติ พร้อมกับคำนวณต้นทุนค่าอะไหล่ให้ด้วย
         ซ่อมภายนอก : โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกับการซ่อมภายใน แต่ไม่มีเรื่องของการเบิกอะไหล่จากสโตร์ จะมีเรื่องของบริษัท หรืออู่ภายนอกแทน เช่น ชื่ออู่ภายนอก หมายเลข Invoice ของอู่ภายนอก และจำนวนเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น

   รายงานที่จะได้รับ
        
♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายในของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานสรุปการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน
        ♦  รายงานการบำรุงรักษารถบรรทุก
        ♦  รายงานการบำรุงรักษารถบรรทุกที่เลยกำหนด

   การสอบถาม
       
♦  รายงานการแจ้งเตือนการบำรุงรักษารถประจำวัน
        ♦  รายงานอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่จะต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรถแต่ละวัน
        ♦  ประวัติรถ, รถที่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, รถที่ถึงกำหนด ต่อทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย พรบ.
        ♦  ประวัติยาง, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางของรถแต่ละคัน
        ♦  ประวัติการใช้อะไหล่ของรถแต่ละคัน, สรุปการใช้อะไหล่ทั้งหมด
        ♦  ประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน, ประวัติการซ่อมบำรุง (แยกตามอะไหล่), ประวัติการซ่อมบำรุง (แยกตามประเภทการซ่อม)
        ♦  ประวัติพนักงานขับรถ, พนักงานที่ใบขับขี่หมดอายุ

   คุณสมบัติของโปรแกรม ระบบสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL SYSTEM)”
         
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมอะไหล่ ของหน่วยงานสโตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับ หรือการเบิกอะไหล่ (รวมถึงยางด้วย) เช่นเดียวกับโปรแกรมควบคุมสต็อกทั่วๆ ไป เพียงแต่มีความพิเศษกว่าโปรแกรมอื่น คือ สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกได้

   รายงานที่จะได้รับ
       
♦  รายงานการรับ – เบิก สินค้า ประจำวัน หรือประจำงวด
        ♦  รายงานสินค้าคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน
        ♦  รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ารายตัว (STOCK CARD)
        ♦  รายงานสินค้าที่มีจำนวนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (UNDER MINIMUM LEVEL STOCK)
        ♦  รายงานสินค้าที่มีจำนวนมากเกินกว่าจุดที่ควรเก็บ (OVER MAXIUM LEVEL STOCK)

โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM) ได้แก่

  
  โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM)

   โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง...   
    ดูข้อมูลเพิ่มเติม

     

    โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งน้ำมัน) (Truck Transportation Management System (Fuel Tank)) 
    
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำมัน เคมีภัณฑ์ BULK หรือ TANK ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง... 
    ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))
  
โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนตู้ทั้งงาน IMPORT-EXPORT, การจัดรถ, การติดตามการขนตู้ของแต่ละ JOB, เงินสำรองจ่าย ต่างๆ โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่รับจ้างขนตู้ CONTAINER เข้า – ออก ท่าเรือ... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)
   
โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  
  
โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)
   
เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
โปรแกรมระบบบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)
  
โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก และต้องการบริหารจัดการยางรถอย่างเป็นระบบ  เพราะยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง... 
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065 
      
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

     

          เพิ่มเพื่อน

 

    ตัวอย่างรายงาน