โปรแกรมบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าหรือพัสดุ

2. ออกใบรับสินค้า เก็บเงินต้นทาง/ปลายทาง

3. ติดตามการขนสินค้าขึ้นรถ จนกระทั่งถึงมือลูกค้า

4. ลูกค้าโดยตรง หรือตัวแทนขนส่ง

5. ส่งต่อให้สาขาของตนเอง

โปรแกรมบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)


         โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (Business Controller) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Business Controller)  โดยเฉพาะ  โปรแกรมจะเน้นเรื่องของการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ว่าจ้างตามสัญญา  เน้นเรื่องของการควบคุมมิให้สินค้าตกหล่นสูญหายในระหว่างการเดินทาง และการติดตามตำแหน่งของการเดินทางของสินค้าที่ลูกค้าส่งแต่ละ  SHIPMENT  ประโยชน์อันเด่นชัดของการใช้โปรแกรมนี้โดยตรง คือความรวดเร็วในการออกเอกสารให้แก่ลูกค้า และระบบเอกสารภายใน ทำให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน
         นอกจากนั้น ยังสามารถใช้คุณสมบัติของ INTERNET ความเร็วสูงในการ LINK ข้อมูลภายในระหว่างศูนย์ฯ ของบริษัทเอง เช่น มีสาขาที่   กรุงเทพฯ    นครราชสีมา    ขอนแก่น    อุดรธานี  ฯลฯ   ทุกสาขาสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน และเป็นการทำงานแบบ REAL TIME  ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมนี้ ได้แก่

        1. รับส่งสินค้าจากลูกค้า (RECEIVING MERCHANDISES)
            
ในการรับสินค้าจากลูกค้า ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของสัญญา เช่น ลูกค้ามาส่งสินค้าเอง ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือทางบริษัทจะต้องไปเอาสินค้าที่โกดังของลูกค้า ฯลฯ  การออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” ให้แก่ลูกค้า สามารถทำได้ทั้งสองแบบ คือ จะออก ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือจะออกที่โกดังลูกค้าในลักษณะ ONLINE ก็ได้ ในการออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” โปรแกรมจะสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับพิมพ์ STICKER LABEL ที่เป็น BARCODE ให้ตามจำนวนกล่องที่ขน เพื่อให้ USERสามารถนำ STICKER นี้ ไปติดไว้ที่ข้างกล่อง เพื่อประโยชน์สำหรับการตรวจนับ หรือตรวจเช็คในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่อๆไป

        2. นำสินค้าขึ้นรถ (LOADING)
           
ในการจัดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หรือขนขึ้นรถ  สามารถบันทึกข้อมูลใบแจ้งการขนส่งสินค้าที่กำลังขนขึ้นรถ  โดยการใช้เครื่องอ่าน BARCODE ช่วยในการบันทึกข้อมูลได้  และสามารถเรียกดูได้ว่าใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดได้ขนขึ้นรถแล้ว  ใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดที่ยังไม่ได้ขนขึ้นรถ เป็นต้น  เมื่อขนสินค้าขึ้นรถแล้ว  โปรแกรมจะพิมพ์ใบกำกับการขนส่ง  เพื่อให้พนักงานขับรถถือไปให้ท่ารถปลายทาง  ขณะเดียวกันข้อมูลใบกำกับการขนส่งดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่ารถปลายทางผ่านทาง INTERNET เพื่อใช้ตรวจสอบในการขนสินค้าลงจากรถ ในใบกำกับการขนส่ง จะมีการจัดเรียงกลุ่มของสินค้าที่มีจุดลงปลายทางที่เดียวกัน  ซึ่งโปรแกรมจะรองรับการส่งสินค้าระหว่างทางด้วย

        3. ตรวจสอบสินค้าเมื่อขนสินค้าลงจากรถ (เมื่อรถถึงท่ารถปลายทาง) (UNLOADING)
           
ในการขนส่งสินค้าลงจากรถ (UNLOADING)  สามารถใช้เครื่องอ่าน BARCODE ช่วยในการอ่านข้อมูลใบแจ้งการขนส่งสินค้าที่กำลังขนลงได้เช่นกัน  เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าครบถ้วนตามใบกำกับการขนส่งหรือไม่

        4. ส่งสินค้าถึงมือผู้รับ
          
เมื่อส่งสินค้าถึงมือผู้รับ(ขึ้นอยู่กับประเภทการขนส่ง) แล้ว USER จะต้องบันทึกข้อมูลยืนยันการรับสินค้าของผู้รับปลายทาง  เพื่อแจ้งสถานะการรับส่งว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว  โปรแกรมจะพิมพ์รายงานการส่งสินค้าถึงมือผู้รับประจำวันให้  และสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาว่าสินค้าตามใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดที่ยังไม่ถึงมือผู้รับ  รวมถึงการสอบถามทาง  INTERNET  ของลูกค้าว่าสินค้าของตนถึงมือผู้รับแล้วหรือยัง  นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกค้าประเภทที่เก็บเงินปลายทาง (COLLECT) ประจำวันให้ด้วย

        5. ออกใบแจ้งหนี้ (BILLING)
           
โปรแกรมจะนำข้อมูล “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน (เครดิต) เข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ                 

        6. รับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาแบบ REAL TIME
           
โปรแกรมนี้สนับสนุนกิจการที่มีสาขาของตนเองหลายสาขาทั่วประเทศ สามารถติดต่อกันแบบ REAL TIME ผ่านระบบ INTERNET ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกสาขา 

 

    โปรแกรมที่สามารถใช้ควบคู่ กับ โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)

    

    โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน (Express Freight Forwarder System)
      
โปรแกรมรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน เน้นการคำนวณราคาค่าขนส่งตาม สถานที่ รับ-ส่ง ต้นทาง-ปลายทาง ขนาด และ น้ำหนัก ของสินค้า และ พัสดุ โปรแกรมรับ-ส่งพัสดุ สินค้าและพัสดุด่วน (EXPRESS FREIGHT FORWARDER) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่รับ-ส่งพัสดุด่วน...
    ดูข้อมูลเพิ่มเติม.

 

  
  โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM)
  
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))
  
โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนตู้ทั้งงาน IMPORT-EXPORT, การจัดรถ, การติดตามการขนตู้ของแต่ละ JOB, เงินสำรองจ่าย ต่างๆ โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่รับจ้างขนตู้ CONTAINER เข้า – ออก ท่าเรือ... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
  โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งน้ำมัน) (Truck Transportation Management System (Fuel Tank))
  
  โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำมัน เคมีภัณฑ์ BULK หรือ TANK ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
 โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)
   
เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
 
โปรแกรมระบบบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)
 
โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก และต้องการบริหารจัดการยางรถอย่างเป็นระบบ  เพราะยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

    ติดต่อรับคำปรึกษา
       
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

        เพิ่มเพื่อน

 

 

      ตัวอย่างรายงาน