โปรแกรม ERP (สำหรับสำนักงานบัญชี)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ใช้ได้หลายบริษัท

2. ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนทั่วไป

3. โปรแกรมย่อยทุกระบบใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

4. มีระบบ ON CLOUD


โปรแกรม ERP (สำหรับสำนักงานบัญชี)


    ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 4 ระบบ ได้แก่

     1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (Purchases And Account Payable)

          

           โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (Business Controller) ประกอบด้วยขั้นตอน ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ตั้งเจ้าหนี้, ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ และ ภงด. 3, 53 เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการจัดซื้อและติดตามเกี่ยวกับยอดเจ้าหนี้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ผู้ผลิตสินค้าทั่วไป นอกจากนี้โปรแกรมมีการออกรายงานวิเคราะห์การซื้อและเจ้าหนี้อีกมากมาย อีกทั้งข้อมูลการซื้อสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการเพิ่มสต๊อกสินค้าและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรด้วย โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเงินในการซื้อสินค้าเป็นอย่างยิ่ง และสามารถวางแผนการชำระเงินให้แกเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

         คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

            ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

            ♦ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล

            ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งล่าสุดของกรมสรรพากร

            ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์

            ♦ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

 

     2. โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (Sales And Account Receivable)

 

          

            

            โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ (Business Controller) ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขายเป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการขายและติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกรายงานวิเคราะห์การขายและลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย อีกทั้งข้อมูลการขายสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการตัดสต็อกสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามประกาศและคำสั่ง ของกรมสรรพากรด้วยเมื่อท่านใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงานประจำวันได้หลายเท่า และที่สำคัญคือทำให้ธุรกิจของท่านมีระบบงานชัดเจน ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบ

 

           คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

              ♦ สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจให้บริการ

              ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

              ♦ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล

              ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์

              ♦ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป “BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

              ♦ รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป (พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจอภาพ )

 

      3. โปรแกรมระบบงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

 

              

 

               โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Business Controller) เป็นการควบคุมสต๊อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ โปรแกรมสินค้าคงคลังใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกประเภทที่มีการควบคุมสต๊อก การใช้งานง่าย ไม่เยิ่นเย้อ ผู้ใช้งานสามารถจัดทำรายงานต่างๆ ที่เคยทำด้วยมือได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนับสิบเท่า สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE หรือ FIFO ได้

 

             คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

                ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

                ♦ ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ

                ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด

                ♦ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน

                ♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)

                ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์

                ♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

                ♦ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

                ♦ สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ AVERAGE หรือแบบ FIFO ได้

                ♦ สามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการควบคุม (ทำ STOCK CARD) หรือไม่ควบคุมได้

 

      4. โปรแกรมระบบงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

              

                

 

                   โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (Business Controller) มีทั้ง สมุดรายวัน, ใบสำคัญ (VOUCHER), งบทดลอง, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงฐานะการเงิน,งบกระแสเงินสดโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นเครื่องมือสำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะผู้ใช้งานสามารถบันทึกบัญชีและปิดบัญชีได้ทันที พร้อมทั้ง ออกรายงานงบการเงินต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดงาน เวลาความซ้ำซ้อน และความผิดพลาด การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ภายในเวลาอันสั้น เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในสำนักงานจัดทำบัญชี

 

             คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

                 ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

                 ♦ ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ

                 ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด

                 ♦ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน

                 ♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)

                 ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์

                 ♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

                 ♦ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

                 ♦ สร้างรูปแบบงบการเงินได้ตามอิสระ

                 ♦ ตรวจสอบตัวเลขในการลงบัญชีโดยอัตโนมัติ (Dr. และ Cr. ต้องเท่ากัน)

                 ♦ สามารถสร้างประเภทสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม

                 ♦ COPY ใบสำคัญ (VOUCHER) ที่อยู่ก่อนหน้า ใบสำคัญที่กำลังทำรายการได้

 

       ติดต่อรับคำปรึกษา
        02-259-7745-6, 086-312-3065  
        
 ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

      

           เพิ่มเพื่อน